Din integritet är viktig för oss på Hoome Mäkleri och vi ansvarar för den personliga information som du förser oss med. För att du som kund, säljare eller spekulant av de hem vi säljer och de tjänster vi erbjuder ska känna dig trygg så beskriver denna personuppgiftspolicy hur Hoome Mäkleri behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter.

Personuppgifter och behandling av personuppgifter

En personuppgift är all information som är hänförlig till en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan vara t ex namn, adress, personnummer, bilder på personens bostad även om inga andra personuppgifter syns eller nämns.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Personuppgiftsansvar

Ansvarig för personuppgiftsbehandlingen är HMM Mäkleri i Sundsvall AB, org.nr: 559124-1285, Storgatan 40, 852 30 Sundsvall, hädanefter benämnd som Hoome Mäkleri. Hoome Mäkleri behandlar personuppgifter i enlighet med gällande lag och EU:s dataskyddsförordning.

Kontaktuppgifter hittar du nedan:

Hoome Mäkleri
c/o Great Space
852 30 Sundsvall
060-7414100
info@hoomemakleri.se

Hoome Mäkleri är ensamt personuppgiftsansvarig över vår hemsida www.hoomemakleri.se. Hoome Mäkleri är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter med ändamål som insamling av information för att skapa statistik och underlag m.m. och för de personuppgifter vi behöver samla in för att genomföra det enskilda förmedlingsuppdraget.

Om du tecknar tilläggstjänster direkt med t.ex. Hemnet är det leverantören som är personuppgiftsansvarig.

Personuppgifter som samlas in om dig som kund och till vilket ändamål

Personuppgifterna samlas in när en person kontaktar eller anlitar en fastighetsmäklare, går på visning, svarar på enkäter, formulär, tävlingar, tar del av säljerbjudande, kampanjer eller på annat sätt kommer i kontakt med Hoome Mäkleri. Personuppgifterna kommer att registreras och behandlas i datasystem i den utsträckning som behövs för att fullgöra förmedlingsuppdraget samt tillhandahålla tjänster och kunderbjudanden.

Nedan följer en specificering av de situationer och ändamål där information samlas in.

Köpare:
I samband med att du köper en bostad som Hoome Mäkleri förmedlar behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Säljare:
I samband med att du som säljare av en bostad anlitar Hoome Mäkleri att förmedla bostaden behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Potentiell säljare:
Om du tar kontakt med Hoome Mäkleri för att begära värdering av en bostad eller för att vi ska kunna lämna erbjudanden till dig behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan.

Spekulant:
I samband med att du kontaktar Hoome Mäkleri avseende objekt du är intresserad av behandlar vi dina personuppgifter enligt nedan. Det lokala mäklarkontoret är ensamt personuppgiftsansvarig.

Övriga behandlingar:
Hoome Mäkleri följer god sed i mäklarbranschen avseende lagringstider på nedanstående behandlingar.

Marknadsföring – Referensförsäljningar

Personuppgifter kan behandlas för marknadsföringsändamål. Hoome Mäkleri kan t.ex. komma att använda bilder, adress och övrigt informationsmaterial för förmedlat objekt i sin marknadsföring som s.k. ”referensförsäljningar”.

Källor till personuppgifter

Utöver de uppgifter som personer själv lämnar till oss kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (s.k. tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

 • Fastighetsuppgifter och personuppgifter från Lantmäteriet.
 • Adressuppgifter från offentliga register för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.
 • Uppgifter från Bostadsrättsförening eller Bostadsförening.
 • Uppgifter om belåningen av ett visst objekt från kreditvärderingsinstitut eller banker.

Dela dina personuppgifter

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som t.ex:

 • Tillhandahåller systemverktyg, ex. Mspecs.
 • Tillhandahåller diverse tjänster för att kunna genomföra ett förmedlingsuppdrag, ex. fotoleverantörer, styling-företag, besiktningsmän m.fl.
 • Som hjälper oss med marknadsmaterial (print och distribution, sociala medier eller mediebyråer).
 • Hjälper oss med IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar).

När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt förmedlingsuppdraget). Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter. De garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Övriga aktörer som inte är personuppgiftsbiträde men som vi ändå kan dela dina uppgifter med:

 • FMI - På begäran kan vi komma att lämna ut personuppgifter till Fastighetsmäklarinspektionen (FMI), som utövar tillsyn över fastighetsmäklare i Sverige. En mäklare är skyldig enligt lag att tillhandahålla FMI de uppgifter och handlingar som FMI begär i sin tillsynsverksamhet. Behandlingen är således nödvändig för att uppfylla en rättslig förpliktelse.
 • Hitta mäklare - Bolaget kan komma att överföra dina personuppgifter till bolag som tillhandahåller marknadsföringstjänster. Dessa mottagare har endast rätt att behandla dina personuppgifter för Hoome Mäkleris räkning i samband med att de utför en tjänst, t.ex. att skicka en förfrågan om ett omdöme eller rekommendation. Marknadsföringen består bland annat av att du kan få en förfrågan att lämna ett omdöme kring våra tjänster.
 • Bostadsrättsförening eller Bostadsförening och byggherre - Uppgifter som vi delar med dessa mottagare är namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att förmedla bostaden till dig.
 • Samarbetspartners - Vissa personuppgifter kan komma att överföras till Hoome Mäkleris samarbetspartners. Till exempel för publicering på Internet och för statistiktjänster. Personuppgifter kan således komma att behandlas i datasystem hos företag och organisationer med vilka Hoome Mäkleri samarbetar. Samarbetspartners till vilka överföring kan komma att ske är bland annat Booli, HittaHem och Hitta mäklare.
 • Booli och Hemnet - Efter ett genomfört förmedlingsuppdrag delar vi uppgift om adress och försäljningspris med booli.se och hemnet.se. Behandlingen stödjer sig på en intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att marknadsföra Hoome Mäkleri och vår verksamhet.
 • Banker - I samband med tillträde lämnar vi ut de personuppgifter som är nödvändiga till köparens och säljarens bank för att administrera tillträdet av bostaden. Köparens personuppgifter lämnas ut med stöd av en intresseavvägning för att tillmötesgå vårt och säljarens intresse av att förmedla bostaden till köparen. Behandlingen av säljarens personuppgifter är nödvändig för att uppfylla uppdragsavtalet med säljaren.

Rättigheter som registrerad

Rätt till registerutdrag

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (ett så kallat registerutdrag). Eftersom det är viktigt att vi inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan, måste en begäran om registerutdrag göras skriftligen och undertecknas av dig. Med begäran ska även följa en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling.

För att begära ett registerutdrag, vänligen skicka ett brev till oss enligt kontaktuppgifterna sist i denna punkt.

Rätt till rättelse

Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. Enkla uppgifter rättar vi normalt utan övervägande men ibland kan vi behöva analysera din begäran och för att se om vi håller med. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om det är så att uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in för. Om uppgifterna är sparade p.g.a. en lagstiftad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt att kräva att dessa raderas.

Rätt till begränsning

Du har rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter om du exempelvis anser att dom inte är korrekta. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för de fastställda ändamålen, men du däremot behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk, kan du begära begränsad behandling av uppgifterna hos oss. Det innebär att du kan begära att vi inte raderar dina uppgifter.

Rätt att göra invändningar mot viss typ av behandling

Du har alltid rätt att slippa direktmarknadsföring och att invända mot all behandling av personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.

 • Berättigat intresse
  I de fall vi använder en intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du möjlighet att invända mot behandlingen. Vi får dock fortsätta att behandla dina uppgifter, trots att du har motsatt dig behandlingen, om vi har tvingande berättigade skäl för behandlingen som överväger integritetsintresset.
 • Direktmarknadsföring (inklusive analyser som utförs för direktmarknadsföringsändamål)
  Du har möjlighet att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Om vår rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet). En förutsättning för dataportabilitet är att överföringen är tekniskt möjlig och kan ske automatiserad.

Om du inte har grund för din begäran eller din begäran är orimlig, t.ex. om du begär utdrag eller radering ofta och med korta intervaller, får vi antingen vägra att gå din begäran till mötes, eller ta ut en avgift som täcker de administrativa kostnader som din begäran medför för oss.

Eftersom det är viktigt för oss att veta att vi kommunicerar med rätt person, ber vi dig att göra din begäran skriftligen och att du undertecknar den. Med begäran ska även följa ditt namn, din adress och en av dig undertecknad kopia av giltig ID-handling. Begär du ett registerutdrag kommer det att skickas till din folkbokföringsadress.

Vänligen skicka din begäran till:

Hoome Mäkleri
c/o Great Space
Storgatan 40
85230 Sundsvall

Skyddande av personuppgifter

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Datainspektionen som tillsynsmyndighet

Datainspektionen är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Kontaktväg

Ni kan kontakta oss via info@hoomemakleri.se eller Hoome Mäkleri, Storgatan 40, 852 30 Sundsvall

Övrigt

Vi kan komma att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Den senaste versionen av personuppgiftspolicy finns alltid hoomemakleri.se/om-hoome/personuppgiftspolicy/

Välkommen hem

Hos Hoome Mäkleri hittar du inte bostadsrätter, villor eller radhus. Hos oss hittar du bara hem. Hem för stora och små, för gammal och ung. Hem för återhämtning och umgänge. Hem där du kan växa och skapa dina egna minnen. Där du trivs. Där är ditt hem.

En kopp kaffe?

Hoome Mäkleri
Köpmangatan 3
852 31 Sundsvall